Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy pod adresem www.cer-plast.pl prowadzony jest przez Firmę:

Sklep Patronacki Pracownia Artystyczna "Cer-Plast" Łukasz Żegleń ul. Sucha 70, 42-200 Częstochowa

NIP: 634-248-23-47

REGON:

zwana dalej "sklep internetowy"

KONTO BANKOWE: PKO B.P. S.A.,             42-200 CZĘSTOCHOWA

 

Dane kontaktowe:

www.cer-plast.pl

e-mail: sklep@cer-plast.pl

tel. biuro: 34-389-25-44 (od Pon. do Pt- w godzinach: 08:00-16:00)

tel.fax. 34-361-89-88

INFORMACJE OGÓLNE:

1) Sklep internetowy działający pod adresem: www.cer-plast.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

2) Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez sklep internetowy sprzedaży towarów zanjadujących się na stronie internetowej pod adresem: www.cer-plast.pl

3) Przed każdorazowym złożeniem zamówienia Klient przez zaznaczenie odpowiedniego okienka potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków sprzedaży

4)Ceny towarów jak również wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury a także informacje zawarte na stronie www.cer-plast.pl, kierowane przez sklep internetowy do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

5)Zdjęcia towarów stanowią ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu towaru.

REJESTRACJA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1)Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym jest rejestracja oraz zapoznanie się z nieniejszym regulaminem i jego akceptacja przed każdorazowym złożeniem zamówienia w sklepie internetowym.

2)Możliwe jest dokonanie jednorazowego zakupu bez rejestracji pod warunkiem uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

3)Klient składając zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie podanych danych osobowych w bazie sklepu internetowegooraz na ich przetwarzanie w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,poz. 883 z późn zm.). Dane osobowe znajdują się w bazie danych sklepu internetowego nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

4)klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia. Sklep internetowy zapewnia każdemu użytkownikowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

5)Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne do realizacji zamówienia.

CENY:

1) Wszystkie ceny prezentowanych towarów w sklepie internetowym sa cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w zlotych polsknich (PLN)

2)Cena podana przy każdym prezentowanym produkcie jest wiążąca dla obu stron, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

3) Cena podana przy każdym produkcie nie zawiera kosztów przesyłki

4)Koszty dostawy zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru formy i sposobu dostarczenia zamówienia.

ZAMÓWIENIA:

1)Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.cer-plast.pl

2)Zamówienia są przyjmowane w kolejności ich składania za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą realizowane.

3)Zamówienia można składać 24 godziny na dobe przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godznie 11:00, w Soboty oraz w Niedziele i święta realizowane będą od rana następnego dnia pracy.

4)Informacja udzielona przez sklep internetowy o przyjęciu zamówienia do realizacji i warunkach realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysłana pocztą elektroniczną na wskazny przez Klienta adres, jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Wraz z potwierdzeniem Klient otrzymuje oświadczenie o możliwości odstąpienia od umowy. Klient zobowiazany jest dokładnie sprawdzić warunki zamówienia, dane adresowe, termin realizacji zamówienia, cenę i potwierdzić je przez kliknięcie linku z potwierdzeniem zamówienia. Brak potwierdzenia oznacza, iż Klient nie akceptuje warunków umowy i rezygnuje z jej realizacji.

5)Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać zamówienie telefonicznie: 34-389-25-44, lub e-mailem do momentu wysłania towaru.

6)Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje w momencie:

a)otrzymania przez sklep internetowy od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków zamówienia - dotyczy zamówień płatnych przy odbiorze,

b)otrzymania przez sklep internetowy od Klienta e-maila z potwierdzeniem warunków złożonego zamówienia oraz wpływu na konto-dotyczy zamówień płatnych przelewem. Jeśli przelew nie zostanie zrealizowany w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie nulowane.

DOSTAWA

1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

2. Zamówienia spoza Polski będą realizowane tylko po wcześniejszym e-mailowym lub telefonicznym ustaleniu warunków, w tym kosztów dostawy.

3.Termin realizacji zamówieniu towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni. W przypadku braku zamówionego towaru sklep internetowy poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostarczenia przesyłki. Klient ma prawo zrezygnowania z zamówienia.

4.Jeżeli sklep internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od Klienta sume pieniężną (dotyczy przedpłaty).

5.Dostawa towaru odbywa sie w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

6.Koszty dostawy wyszczególnione są podczas składania zamóweinia.

7.Po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy oraz czy przesyłka jest kompletna o zgodna z zamówieniem.

FORMY PŁATNOŚCI:

1. PRZELEW

2. POBRANIE U KURIERA

3. PŁATNE PRZY ODBIORZE OSOBISTYM

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY- dotyczy wyłącznie konsumentów.

1. Jeżeli Klient jest konsumentm to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnosci za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-5. W przeciwnym razem ustępów tych nie stosuje się.

2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy przesłać na adres: Sklep Patronacki Pracownia Artystyczna Cer-Plast Łukasz Żegleń, 42-200 Częstochowa, ul. Sucha 70

3. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawrtą, a Klient jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia Klienta oraz sklepu internetowego podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ,że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Klient ponosi koszty odesłania towaru do sklepu internetowego. Odesłanie towaru przez Klienta do sklepu internetowego za pobraniem nie będzie akceptowane. Zwrot pieniędzy następuje na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym, wedle wyboru Klienta.

4. Towar powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Klient zobowiązany jest powiadomić kuriera o zawartości paczki. Do towaru powinien zostać dołączony dowód zakupu

5. Prawo odstąpienia, zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów, nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:

-świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1,

-dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

-umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. gdy towar na życzenie Klienta został przerobiony),

- świadczeń, które z uwagio na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

-dostarczenia prasy,

-usług w zakresie gier hazardowych

REKLAMACJE:

1. Reklamacje prosimy składać na zdres e-mailowy: sklep@cer-plast.pl

2. Zdjęcia towarów stanowią ilustracje poglądowe i mogą czasem różnic sie od rzeczywistego wyglądu towaru.

 

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady dokonywania zakupów w sklepie Patronackim Pracownii Artystycznej Cer-plast Łukasz Żegleń.

Wszelkie spory rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie. Gdy strony nie dojdą do porozumienia sprawy rozstrzygane będą prze właściwe sądy powszechne. W sprawach gdzie stroną jest Klient będący przedsiębiorcą lub osobą prawną sądem właściwym jest sąd siedziby sklepu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

- kodeksu cywilnego,

-ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

-ustawy o ochronie niektórych praw konsument.ów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

-o świadczeniu usług drogą elektroniczną

-ustawy o ochronie danych osobowych