Polityka prywatności

 

Zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane tylko i wyłącznie dla potrzeb firmy Pracownia Artystyczna Cer-Plast Mirosław Gawron, ul. Sucha 70 42-200 Częstochowa, NIP: 573-227-19-07, REGON: 150392535 w zakresie realizacji zamówień, działań informacyjnych, a także w celach marketingowych związanych z rozwojem wzajemnych relacji oraz udoskonalaniu produktów.

Administratorem danych jest Pracownia Artystyczna Cer-Plast Mirosław Gawron. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady Europy (UE) 20016/679 z 27.04.2016 r.) zapewniamy Państwu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce. Nie mają one jednak wpływu na podstawową zasadę, to jest: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom postronnym danych personalnych czy adresowych użytkowników.

 

Pracownia Artystyczna Cer-Plast, Częstochowa, 23 maja 2018r.